Hej alla medlemmar!

Nu har vi i nya styrelsen haft vårt första styrelsemöte och därmed konstituerat oss. Vi har nu som prioritet att ordna med banken så vi får tillgång till samfällighetens konton. Vi har även tagit kontakt med Anna Lena Lundin som ska hjälpa oss med bokföringen.

Vi har delat upp oss inom olika ansvarsområden. Det är mycket att gå igenom av det underlag som finns men det ska bli ett spännande arbete att utföra efter bästa förmåga.

Enligt tradition i denna förening har styrelsen inget möte i juli. Vi önskar er alla en härlig sommar! Vi hörs!

Hälsningar från styrelsen i Svinninge samfällighetsförening //

Protokoll för Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) Årsstämma 2022 för verksamhetsår 2021 den 16/6 2022.

1.       Stämmans öppnande.   Johannes Videhult hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2.       Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslut: Mötesordförande Marianne Martin, Mötessekreterare Kent Norström

3.       Val av två justeringsmän och rösträknare.
Beslut: Wilhelm Palm, Tommy Svensson

4.       Fastställande av röstlängd.
52 närvarande samt 13 fullmakter

5.       Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
Beslut: Stämman svarade ja på detta.

6.       Fastställande av dagordning.
Beslut: Efter förslag från Mats Harms Ringdahl att flytta punkterna 10 till 12 till efter punkt 14 då detta gäller hamnen som skulle diskuteras. Vi ska även få ett förtydligande av det PM som advokatbyrån  Astra gällande samfällighetens befogenheter av representanten Nano.
Dessa ändringar godkändes av stämman.

7.       Styrelsens verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning för 2021.
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen efter att de synpunkter som uppkom kring det som redovisats som skuld samt det överskott på ca 500 tusen kollas upp av Johannes, detta läggs ut på hemsidan.

8.       Revisionsberättelse för 2021. (Marie Bråberg har skrivet under revisionsberättelsen men av praktiska skäl fick man ej med detta i utskicket till stämman).
Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

     13.    Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan, debiteringslängd och budget för 2022.
 Beslut: Stämman röstade om varje del för sig och godkände samtliga.

     14.    Val av styrelse för 2022 (se valberedningens förslag)

              A, Val av ordförande: Marianne Martin

              B, Val av styrelse ledamöter och suppleanter: Ledamöter: Claes Lange 1 år.
                   Håkan Karlsson  2 år, Oskar Öberg 2år, Ulrika Håkansson 2år.c
                   Suppleanter: Kauko Rantanen 1 år, Peter Dahlkvist 1 år.

               C.  Val  av revisorer och revisorssuppleant: Extern revisor Lotta Berntsson, Intern revisor      
                     Johannes Videhult      Revisorssuppleant är vakant
                     ( Vid röstning kring internrevisor var 30 för och 13 emot)

               D. Val av ledamöter i valnämnd: Johan Roger Roos, Ia Nyström

               E. Beslut om arvoden till 2022 års styrelse samt revisorer.
 Beslut: Stämman godtog styrelsen förslag på  64 000 kr.
                (vid punkt 14 hade 2 medlemmar lämnat mötet vilket påverkade röstlängden)
 
10.   Inkomna motioner ( se bilaga motion 1 och 2)
Beslut: Stämman avslår motionerna med hänvisning till samfällighetens uppdrag och att dessa går utanför deras mandat. Man beslutade också enligt Mats Harms Ringdahls förslag att den nya styrelsen skall starta ett samarbete med den Ekonomiska föreningen hamnen om hur detta ska bedrivas i framtiden och hur den uppkomna miljöskulden ska hanteras.
 
11.   Representanten från advokatbyrån Astra (Nano) beskrev det PM som gått ut och hur man skall som samfällighet måste agera när det gäller hamnen. Eftersom den förrättning som gäller samfälligheten inte gäller hamnen kan heller inte samfälligheten fatta några beslut vad gäller hamnen. Det finns inget i förrättningen eller i stadgarna som medger att samfälligheten ska bedriva någon form av båt verksamhet. Detsamma gäller för trivselaktiviteter såsom Midsommar, Valborg mm.

För att samfälligheten ska kunna få rådighet över vad som sker med hamnen kan en lösning vara en ny förrättning görs av av lantmäteriet. Eftersom det är samfälligheten som äger marken och har uppdragit åt den Ekonomiska föreningen att bedriva hamnverksamheten kommer i slutändan den miljöskuld som uppstått tillfalla fastighetsägarna i samfälligheten.

Beslut: Stämman uppdrog till den nya styrelsen att enligt Mats förslag under punkt 10 att utreda frågan närmare och kalla till ett möte där en ny förrättning diskuteras och hur miljöskulden ska hanteras i samråd med den Ekonomiska föreningen som enda punkt. När detta är utrett kalla till en extra stämma för beslut.

12.   Beslut om arrendeförfrågan av uppförande av telemast på utkiksberget.
Beslut: Stämman sade nej till förfrågan.

       15. Övriga ärenden.
              A, Beslut om tid och plats protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
 Beslut: Protokollet skall finnas tillgängligt den 30/6 på hemsidan samt på anslagstavlan
                               vid Lotsvägen.

       16. Stämmans avslutande: Marianne tackade deltagarna och avslutade stämman.
 
 
 
 
 
Ordförande Marianne Martin                               Mötessekreterare  Kent Norström
 
 
 
 
 
Justerare:              Wilhelm Palm                          Tommy Svensson


Fråga från årsmötet 16/6 angående balansräkningsposter

Kortfristiga skulder 150000kr är den kortfristiga delen av lånet som amorteras under de närmaste 12 månaderna
Upplupnakostnader 120632kr är styrelsearvoden,bokslut, revision, ränta nordea,och elavgift.

 


2022 Årsmöte

Välkommen på årsmöte!

Svinninge samfällighetsförening välkomnar dig som medlem till 2022 års stämma. Årsmötesehanldingar finns att läsa nedan eller under dokument här på hemsidan. 

Ni som inte kan delta fysiskt men önskar lyssna in, skicka ett mail till rickard@opetterssonfast.se så får ni en digital mötesinbjudan. För att delta i röstning se till att ha en fullmakt på plats.

Väl mött den 16/6 kl 18.30 hälsar

Styrselsen


 


Protokoll från årsmötet (2021)


Vårens städ/aktivitetsdag

Vårens städ/aktivitetsdag blir den 8/5 mellan kl. 9-12. Boka gärna in det i kalendern. Vi samlas vid klubbhuset.

Kontakta gärna Rickard Westling med förslag på vad ni tycker behöver göras.

2022-04-12


Utlåtande från Advokatbyrå

Styrelsen har hamnat i diskussioner om att Samfällighetsföreningen måste spendera
pengar på saker som inte ligger inom anläggningsbesluten, så som att hjälpa den
ekonomiska föreningen med saneringen, anorda midsommarfirande investera i ute
gym mm. Styrelsen har då kritiserats för sin ovilja.

För att förstå och få klarhet i ägarförhållanden, andelsbevis och vad som samfälligheten har rätt att göra, har vi tagit hjälp av en Advokatfirma med specialkompetens inom mark och samfälligheter.

Vi har den 31/3 fått följande pm av dem.

2022-04-05


SVSF Årsmöte 2021 - Nytt datum

Välkommen på årsmöte! Svinninge samfällighetsförening har på grund av covid-19 pandemin och därav införda restriktioner inte kunnat hålla ordinarie årsmöte för 2021 vilket stadgarna föreskriver skulle ha ägt rum senast maj 2021. Detta årsmöte kommer nu att äga rum den 5e april 2022.

Den verksamhetsplan för 2021 som styrelsen tänkt be årsmötet att få mandat för att genomföra har således inte blivit formellt beslutad vilket har påverkat styrelsen handlingsfrihet och har därför valt att endast utföra nödvändigt underhåll och skötsel av våra gemensamhetsanläggningar GA2 och GA20.

Styrelsen kommer att föreslå att verksamhetsplanen för 2021 förs över till 2022 och beslut tas på årsstämma som är planerat att hållas såsom stadgarna föreskriver innan utgången av maj månad.

2022-03-22


Förtydligande kring andelsbevis och andelsägande i vår hamn.

Frågeställning:
Styrelsen har fått flertalet frågor gällande så kallade ”andelsbevis” i hamnen. Medlemmar har exempelvis tappat bort sitt andelsbevis och önskat en kopia, velat köpa ett nytt, men även ifrågasatt dess existens och legitimitet. Styrelsen vill med den här skrivelsen förtydliga vad som gäller kring andelsbevis och andelsägande i vår hamn.

Summering:

  • Vi som äger en fastighet inom Svinninge Samfällighetsförening är per automatik medlemmar i Svinninge samfällighetsförening.
  • Alla vi fastighetsägare är lika stora delägare/samägare av Samfällighetens gemensamma tillgångar och har samma rättigheter och skyldigheter.
  • Vi samtliga medlemmar i samfälligheten är alltså lika stora delägare i hamnen. Gamla ”andelsbevis”, utgivna av den nedlagda tomtägarföreningen, är idag ogiltiga. Alla vi medlemmar i Svinninge Samfällighetsförening har samma rätt till en båtplats.
  • För att förtydliga! Ägandet av en fastighet inom Samfälligheten är likställt med ett gammalt ”andelsbevis” och alla medlemmar i Samfälligheten har samma rättigheter och skyldigheter gällande våra båtplater.

 
Kort bakgrund:
Den idag nedlagda tomtägarföreningen utfärdade andelsbevis mot betalning för att finansiera anläggningen av vår hamn. Dessa andelsbevis gav dig en garanti till en båtplats inom 6månader.

Det finns flertalet juridiska frågetecken kring giltigheten av dessa andelsbevis, men då tomtägarföreningen 2017 lade ned sig själv och gav alla tillgångar (Svinninge 7:6, vilket inkluderar bland annat båtbryggor, båtramp och annat som finns vid hamnen) till Svinninge Samfällighetsförening försvann andelsbevisen per automatik.

Idag finns alltså inga giltiga andelsbevis, utan alla medlemmar i Samfälligheten har samma rättigheter till en båtplats. Vill man förtydliga kopplingen till historiken kan man säga att ägandet av en fastighet inom Samfälligheten likställt med ett gammalt så kallat andelsbevis.


Frågor?
Finns det frågor kring ovan kommer vi avsätta tid efter årsmötet för att besvara dessa. 

2022-02-17


SVSF Årsmöte 2021 - NYTT DATUM KOMMER SNART!

Snart är det dags för Svinninge Samfällighetsförenings årsmöte, som pga pandemin har blivit uppskjutet under året. Mötet kommer att ske i början av 2022.  

Kallelsen till mötet kommer enligt stadgarna att skickas via e-mail, så det är viktigt att du har registrerat din e-mail här på hemsidan. Har du inte redan gjort det kan du göra det HÄR.

Vi lägger även ut informationen här på hemsidan.

Vi ses!

2021-12-08


5G-telemast på Utsiktsberget

Vi i Styrelsen vill veta hur du ställer dig till att det byggs en 42 meter hög 5G-telemast på Utsiktsberget. 

”Historik” Bygglovsenheten Österåker beviljade 2019 företaget bygglov på samma plats för en lägre mast. Detta överklagades av några närboende ända upp till Mark och Miljödomstolen som dock avslog överklagandet. Bygglovet har vunnit laga kraft. SvSF fick aldrig som markägare någon fråga från kommunen eller företaget att godkänna bygglovsansökan vilket är ett krav. Vi utreder nu varför bygglovet kunde ges utan detta tillstånd. Den nya ansökan gäller en höjning av masten och nytt utförande.
Den 15/10 mottog Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) en ”grannförfrågan” från Österåkers kommun gällande nybyggnad av mast på fastigheten Svinninge 7:6 med begäran att lämna ett svar senast den 22/10. Styrelsen begärde och fick förlängd svarstid till den 15/11 då våra medlemmar måste få tillfälle att yttra sig.

Samtidigt ställde vi ett antal frågor till bygglovsenheten som redovisas nedan.

1.       Enligt bygglovsansökan skall tornet placeras på den högst belägna punkten i vårt grönområde. Denna plats kallas utsiktsberget då man där har en vidsträckt utsikt över Svinningeviken och bort mot Hackstabacken. Det är den plats där Svinningeborna av tradition firar gökotta och den mest populära platsen för utflykter och picknickar pga. sin vackra utsikt och typiska skärgårdsskog. Detta framgår med all tydlighet av de vältrampade stigar som leder till platsen. Den 45 meter höga tornet och ett servicehus kommer att förhindra våra medlemmars möjlighet att använda ett värdefullt rekreationsområde.
 
2.       I frågor av stort miljövärde skall alternativa förslag presenteras, styrelsen begär att bygglovsenheten efterfrågar och redovisar dessa.
 
3.       Av bygglovshandlingarna vi erhållit så framgår det inte hur elförsörjning skall ordnas.
 
4.       Kommer någon mark runt masten att spärras av pga risk för nedisning vintertid och skador från nedfallande isklumpar?
 
5.       Det redovisas inte hur service personal/fordon skall ta sig till masten.
 
Utbyggnad av telenätet är en angelägen och samhällsnyttig funktion och telemasterna måste placeras någonstans. Styrelsen anser dock att bygglovsansökan har allvarliga brister då alternativa placeringar inte redovisas, vidare så anser vi att den påverkan som masten kommer att ha på vår närmiljö inte redovisats fullständigt.
 
En mycket väsentlig del är acceptansen hos de boende/markägarna och vi ber därför att du svarar på frågan om ni tycker att Svinninge samfällighet ska acceptera bygglovet för masten på vårt natur/grönområde Svinninge 7:6.

Vi har ett möte om detta på tisdag. Kontakta styrelsen med dina synpunkter via hemsidan HÄR.

Klicka på bilden för att se den i större format. 

2021-11-08


Höstens aktivitetsdag 22/5

2021-10-11

Sommarbrev från Svinninge samfällighetsförening 2021

Arbetsuppgifter anslås vid klubbhuset samma dag. Flygande start mellan kl. 09:00-09:30 för att undvika trängsel och kunna hålla avstånd. 

Förslag på aktiviteter? Kontakta Rickard på tel. 072-2225800

Hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av högsommarväder och en fin midsommar.

Stort tack och en eloge till familjen Lange som ordnade midsommar nere på fotbollsplan.

Nu då vi ser fram emot minskade restriktioner så vill vi påminna om att det finns väldigt goda möjlighet att ordna så väl privata fester som olika sammankomster i vårt klubbhus som står färdigt och välutrustat, Huset hyr du via vår hemsida svinninge.com
Under året som gått har vi i styrelsen arbetat med följande.
 
Gemensamhetsanläggning GA 2
Våra vägar och parkeringar
Förutom den ordinarie vinterväghållningen och en dikesklippning har era avgifter gått till att åtgärda den översvämningsdrabbade korsningen Kommendörsvägen/Amiralsvägen genom att gräva upp vägen och lägga in ett rör vilket fungerat bra och klarade av det skyfall vi hade i maj.
Vi tittar även  i skrivande stund på några andra ställen som behöver åtgärdas.
Ska du ut med båten parkera hemma på tomten alternativt på slipområdet.
Kom ihåg att vi har 30km/timmen på våra vägar!
 
Gemensamhetsanläggning GA 20
Fotbollsplanen, badet, grönområdena, klubbhuset och lekplatsen

Klubbhuset
Klubbhuset har ju stått rest ett tag och vi har arbetat med att successivt färdigställa det invändigt med hjälp av alla er i samfälligheten som bl.a. hjälp till på städdagar och kvällar. Det är lite småsaker kvar som ska kompletteras med men vi har redan nu ett gemensamt klubbhus som går att boka för oss som är medlemmar i samfälligheten. Efter att de senaste restriktionerna nu lyfts så har vi dessutom möjlighet att vistas upp till 50 personer i klubbhuset.

Bokningen är öppen. Man bokar genom att maila önskad datum och tid till svinninge.samfallighet@gmail.com (obs denna mailadress är enbart till för boknings av klubbhus och hanterar inga andra frågor gällande samfälligheten där vi istället hänvisar till kontaktformuläret på vår hemsida www.svinninge.com.)

Bokningsbar tid

  • tid: 08.00-24.00 söndag-torsdag
  • tid: 08-00-02.00 fredag lördag

 
Uthyrningspriser
100 kr per timme alternativt en längre bokning från kl. 15.00- kl. 12.00 nästkommande dag för att ge tid för städning för 1000 kr.

Fotbollsplanen
Fotbollsplanen har fått nya mål och klipps av tre stycken ungdomar från området 1-2 gånger i veckan.

Badet
Vi har försökt hitta nya badstegar men tyvärr har de varit slut överallt (nya är beställda och kommer förhoppningsvis i augusti).
 
Skötselplan för vår skog
Vi fick in en motion rörande röjning och gallring av våra skogsområden så för att få en uppskattning om vad som behöver göras har vi upprättat en ny skötselplanen av våra skogsområden som syftar till att öka säkerhet och tillgänglighet samt reparera för ett eftersatt underhåll.
Styrelsen har diskuterat förutsättningarna för en mer långsiktig plan som baseras på betesdjur, då en sådan plan skulle på sikt ge en låg kostnad. Detta har gjorts med hjälp av en skogsmästare samt en ekolog. Planen finns på hemsidan.
 
Samfällighetens förvaltning (vad samfälligheten får och inte får göra)
Styrelsen har under året gjort en genomgång av vad lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) ställer för krav på styrelsen gällande  uppdrag och finansiering av verksamheten genom att ta ut avgifter av sina medlemmar.
I korthet så omfattar styrelsens uppdrag endast av förvaltningen av gemensamhetsanläggningar (GA2 och GA20, se ovan) och de avgifter som fastighetsägare är skyldiga att erlägga utgörs av de kostnader som förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna kräver. Omfattningen av dessa beslutas på årsstämman.
Under de år som gått har nuvarande och tidigare styrelser även använt avgifterna för olika aktiviteter som ligger utanför förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna detta har varit formellt fel.
 
Vår samfällighetsavgift får endast gå till de saker som ingår i GA 2 samt GA20 inget annat.
Vill vi boende göra något mer som till exempel Midsommarfirande, Pubkvällar, utegym eller annat bör vi skapa en förening för detta.
 
Vi föreslår därför att en Villaförening skall bildas för dessa aktiviteter som ligger utanför förvaltningen av våra gemensamhetsanläggningar.
 
Soliga Hälsningar
Hanna, Peter, Per, Mats, Stig och Johannes

2021-07-21

Förslag till skötsel av samfälld mark med ekologiska förtecken

Se nedan PDF med förslag till skötsel av samfälld mark med ekologiska förtecken.

2021-05-24

Vårens aktivitetsdag 22/5

Arbetsuppgifter anslås vid klubbhuset samma dag. Flygande start mellan kl. 09:00-09:30 för att undvika trängsel och kunna hålla avstånd. 

Förslag på aktiviteter? Kontakta Rickard på tel. 072-2225800

2021-05-10