SVSF Årsmöte 2021 - NYTT DATUM KOMMER SNART!

Snart är det dags för Svinninge Samfällighetsförenings årsmöte, som pga pandemin har blivit uppskjutet under året. Mötet kommer att ske i början av 2022.  

Kallelsen till mötet kommer enligt stadgarna att skickas via e-mail, så det är viktigt att du har registrerat din e-mail här på hemsidan. Har du inte redan gjort det kan du göra det HÄR.

Vi lägger även ut informationen här på hemsidan.

Se årsmöteshandlingar nedan:

Vi ses!

2021-12-08


5G-telemast på Utsiktsberget

Vi i Styrelsen vill veta hur du ställer dig till att det byggs en 42 meter hög 5G-telemast på Utsiktsberget. 

”Historik” Bygglovsenheten Österåker beviljade 2019 företaget bygglov på samma plats för en lägre mast. Detta överklagades av några närboende ända upp till Mark och Miljödomstolen som dock avslog överklagandet. Bygglovet har vunnit laga kraft. SvSF fick aldrig som markägare någon fråga från kommunen eller företaget att godkänna bygglovsansökan vilket är ett krav. Vi utreder nu varför bygglovet kunde ges utan detta tillstånd. Den nya ansökan gäller en höjning av masten och nytt utförande.
Den 15/10 mottog Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) en ”grannförfrågan” från Österåkers kommun gällande nybyggnad av mast på fastigheten Svinninge 7:6 med begäran att lämna ett svar senast den 22/10. Styrelsen begärde och fick förlängd svarstid till den 15/11 då våra medlemmar måste få tillfälle att yttra sig.

Samtidigt ställde vi ett antal frågor till bygglovsenheten som redovisas nedan.

1.       Enligt bygglovsansökan skall tornet placeras på den högst belägna punkten i vårt grönområde. Denna plats kallas utsiktsberget då man där har en vidsträckt utsikt över Svinningeviken och bort mot Hackstabacken. Det är den plats där Svinningeborna av tradition firar gökotta och den mest populära platsen för utflykter och picknickar pga. sin vackra utsikt och typiska skärgårdsskog. Detta framgår med all tydlighet av de vältrampade stigar som leder till platsen. Den 45 meter höga tornet och ett servicehus kommer att förhindra våra medlemmars möjlighet att använda ett värdefullt rekreationsområde.
 
2.       I frågor av stort miljövärde skall alternativa förslag presenteras, styrelsen begär att bygglovsenheten efterfrågar och redovisar dessa.
 
3.       Av bygglovshandlingarna vi erhållit så framgår det inte hur elförsörjning skall ordnas.
 
4.       Kommer någon mark runt masten att spärras av pga risk för nedisning vintertid och skador från nedfallande isklumpar?
 
5.       Det redovisas inte hur service personal/fordon skall ta sig till masten.
 
Utbyggnad av telenätet är en angelägen och samhällsnyttig funktion och telemasterna måste placeras någonstans. Styrelsen anser dock att bygglovsansökan har allvarliga brister då alternativa placeringar inte redovisas, vidare så anser vi att den påverkan som masten kommer att ha på vår närmiljö inte redovisats fullständigt.
 
En mycket väsentlig del är acceptansen hos de boende/markägarna och vi ber därför att du svarar på frågan om ni tycker att Svinninge samfällighet ska acceptera bygglovet för masten på vårt natur/grönområde Svinninge 7:6.

Vi har ett möte om detta på tisdag. Kontakta styrelsen med dina synpunkter via hemsidan HÄR.

Klicka på bilden för att se den i större format. 

2021-11-08


Höstens aktivitetsdag 22/5

2021-10-11

Sommarbrev från Svinninge samfällighetsförening 2021

Arbetsuppgifter anslås vid klubbhuset samma dag. Flygande start mellan kl. 09:00-09:30 för att undvika trängsel och kunna hålla avstånd. 

Förslag på aktiviteter? Kontakta Rickard på tel. 072-2225800

Hoppas att ni alla haft möjlighet att njuta av högsommarväder och en fin midsommar.

Stort tack och en eloge till familjen Lange som ordnade midsommar nere på fotbollsplan.

Nu då vi ser fram emot minskade restriktioner så vill vi påminna om att det finns väldigt goda möjlighet att ordna så väl privata fester som olika sammankomster i vårt klubbhus som står färdigt och välutrustat, Huset hyr du via vår hemsida svinninge.com
Under året som gått har vi i styrelsen arbetat med följande.
 
Gemensamhetsanläggning GA 2
Våra vägar och parkeringar
Förutom den ordinarie vinterväghållningen och en dikesklippning har era avgifter gått till att åtgärda den översvämningsdrabbade korsningen Kommendörsvägen/Amiralsvägen genom att gräva upp vägen och lägga in ett rör vilket fungerat bra och klarade av det skyfall vi hade i maj.
Vi tittar även  i skrivande stund på några andra ställen som behöver åtgärdas.
Ska du ut med båten parkera hemma på tomten alternativt på slipområdet.
Kom ihåg att vi har 30km/timmen på våra vägar!
 
Gemensamhetsanläggning GA 20
Fotbollsplanen, badet, grönområdena, klubbhuset och lekplatsen

Klubbhuset
Klubbhuset har ju stått rest ett tag och vi har arbetat med att successivt färdigställa det invändigt med hjälp av alla er i samfälligheten som bl.a. hjälp till på städdagar och kvällar. Det är lite småsaker kvar som ska kompletteras med men vi har redan nu ett gemensamt klubbhus som går att boka för oss som är medlemmar i samfälligheten. Efter att de senaste restriktionerna nu lyfts så har vi dessutom möjlighet att vistas upp till 50 personer i klubbhuset.

Bokningen är öppen. Man bokar genom att maila önskad datum och tid till svinninge.samfallighet@gmail.com (obs denna mailadress är enbart till för boknings av klubbhus och hanterar inga andra frågor gällande samfälligheten där vi istället hänvisar till kontaktformuläret på vår hemsida www.svinninge.com.)

Bokningsbar tid

  • tid: 08.00-24.00 söndag-torsdag
  • tid: 08-00-02.00 fredag lördag

 
Uthyrningspriser
100 kr per timme alternativt en längre bokning från kl. 15.00- kl. 12.00 nästkommande dag för att ge tid för städning för 1000 kr.

Fotbollsplanen
Fotbollsplanen har fått nya mål och klipps av tre stycken ungdomar från området 1-2 gånger i veckan.

Badet
Vi har försökt hitta nya badstegar men tyvärr har de varit slut överallt (nya är beställda och kommer förhoppningsvis i augusti).
 
Skötselplan för vår skog
Vi fick in en motion rörande röjning och gallring av våra skogsområden så för att få en uppskattning om vad som behöver göras har vi upprättat en ny skötselplanen av våra skogsområden som syftar till att öka säkerhet och tillgänglighet samt reparera för ett eftersatt underhåll.
Styrelsen har diskuterat förutsättningarna för en mer långsiktig plan som baseras på betesdjur, då en sådan plan skulle på sikt ge en låg kostnad. Detta har gjorts med hjälp av en skogsmästare samt en ekolog. Planen finns på hemsidan.
 
Samfällighetens förvaltning (vad samfälligheten får och inte får göra)
Styrelsen har under året gjort en genomgång av vad lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) ställer för krav på styrelsen gällande  uppdrag och finansiering av verksamheten genom att ta ut avgifter av sina medlemmar.
I korthet så omfattar styrelsens uppdrag endast av förvaltningen av gemensamhetsanläggningar (GA2 och GA20, se ovan) och de avgifter som fastighetsägare är skyldiga att erlägga utgörs av de kostnader som förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna kräver. Omfattningen av dessa beslutas på årsstämman.
Under de år som gått har nuvarande och tidigare styrelser även använt avgifterna för olika aktiviteter som ligger utanför förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna detta har varit formellt fel.
 
Vår samfällighetsavgift får endast gå till de saker som ingår i GA 2 samt GA20 inget annat.
Vill vi boende göra något mer som till exempel Midsommarfirande, Pubkvällar, utegym eller annat bör vi skapa en förening för detta.
 
Vi föreslår därför att en Villaförening skall bildas för dessa aktiviteter som ligger utanför förvaltningen av våra gemensamhetsanläggningar.
 
Soliga Hälsningar
Hanna, Peter, Per, Mats, Stig och Johannes

2021-07-21

Förslag till skötsel av samfälld mark med ekologiska förtecken

Se nedan PDF med förslag till skötsel av samfälld mark med ekologiska förtecken.

2021-05-24

Vårens aktivitetsdag 22/5

Arbetsuppgifter anslås vid klubbhuset samma dag. Flygande start mellan kl. 09:00-09:30 för att undvika trängsel och kunna hålla avstånd. 

Förslag på aktiviteter? Kontakta Rickard på tel. 072-2225800

2021-05-10