Välkommen till ett Extra årsmöte!

Svinninge Samfällighetsförening kallar dig som medlem till ett extra årsmöte. Onsdagen den 14 december kl 18:30 i Klubbhuset.

Extra årsmötet skall behandla Telemasten!!

Styrelsen Samfällighetsförening

Välkommen till ett Extra årsmöte!

Svinninge Samfällighetsförening kallar dig som medlem till ett extra årsmöte.
Onsdagen den 14 december kl 18:30 i Klubbhuset.

Extra årsmötet skall behandla Telemasten!!

Mer information om årsmötet skickas ut innan mötet. Vi i styrelsen håller fortfarande på att förhandla några frågor med aktuell Telmastfirma som inte är färdigt för tillfället. Vi har valt att skicka ut kallelse nu så att den är ute i god tid. Det står från och med idag på anslagstavlorna, på hemsidan och har skickats per Post till de medlemmar som valt det.


Hälsningar
Styrelsen för Svinninge Samfällighetsförening

Hej alla medlemmar!
Inom kort skickas en faktura på medlemsavgiften om 2000 kr inkl moms till er alla. De som deltagit på städdagar under  2021 får avdrag med 250 kr per dag.

Styrelse arbetet pågår för fullt. Vi återkommer inom kort med datum för ett extra årsmöte angående avtal om Tele-masten.
Vi har sedan 15 februari 2022 blivit momspliktiga enligt Skatteverket. Det har vi tydligen varit sedan 1995 då vi gick med i EU men Skatteverket har missat den här delen. Skatteverket har nu uppmanat oss att gå tillbaka fem år i tiden för att kontrollera och eventuellt inkomma med kvitton som ger oss möjlighet att få momsen tillbaka. Det gör att vi i styrelsen har ett stort arbete att gå igenom vår bokföring fem år tillbaka. 

Vi har även ett fortsatt bra arbete med den ekonomiska föreningen för hamnen. Vidare arbetar gröna gruppen och andra som stöttar föreningen för fullt med sina åtaganden. Jättebra jobbat allihopa! 

Hälsningar Styrelsen

Hej alla medlemmar!

Styrelsen vill tacka alla som varit behjälpliga med vårt arbete att få ordning på våra medlemsavgifter. Den andra årliga avgiften kommer att skickas ut i november 2022. Vi kan inte skicka ut den förrän efter aktivitetsdagen.

Om ni inte får den räkningen är vi tacksamma om ni hör av er till oss.

Häromdagen träffade jag, Marianne Martin och Mats Harms Ringdahl en företrädare för tele-mast firman. Vi gick upp till den avsedda platsen för masten. Vi ställde många frågor och har nu för avsikt att juridiskt gå igenom handlingarna, för att därefter redovisa till er medlemmar vad som föreligger.

Det kommer att ske med ett extra årsmöte, troligen i slutet av november.
Vi lyckades förhandla oss fram till ytterligare tid till 31 januari 2023.
Om vi därefter inte kommer fram till ett avtal, kommer de att gå till rättegång emot oss.

Hör gärna av er till oss med tankar och funderingar.

Det går även att gratis begära ut handlingarna för bygglovet från bygglovsenheten i Österåker, för de som så önskar.

Styrelsen vill även påminna om aktivitets dagen den 15 oktober kl.0900-1200 för de som kan och har möjlighet.

 

Trevlig helg! Styrelsen

MEDLEMSAVGIFT


På senaste styrelsemötet framgick att det fortfarande är 33 stycken som ännu inte betalat medlemsavgiften, oaktat att påminnelse sänts ut till berörda. Ytterligare en påminnelse kommer att sändas ut, denna gång kommer en förseningsavgift att läggas till. 
Ej betalda medlemsavgifterna kommer överlämnas till kronofogdemyndigheten för vidare handläggning.

Styrelsen 

Hej alla medlemmar!

Sedan en tid tillbaka har vi rensat upp det lilla huset på bryggan. Där kan man nu sitta inomhus några stycken vid behov.

Just nu finns det ingen bokningskalender upplagd för detta. Tillsvidare får ni godta att först till kvarn gäller.

Hälsningar Styrelsen

Uthyrning av klubbhuset

Till de som hyr klubbhuset måste ansvara för sophanteringen, alltså ta med soporna hem.
Det är inte tillåtet att slänga soporna inom hamnområdet.

Hej alla medlemmar!

Nu har vi i nya styrelsen haft vårt första styrelsemöte och därmed konstituerat oss. Vi har nu som prioritet att ordna med banken så vi får tillgång till samfällighetens konton. Vi har även tagit kontakt med Anna Lena Lundin som ska hjälpa oss med bokföringen.

Vi har delat upp oss inom olika ansvarsområden. Det är mycket att gå igenom av det underlag som finns men det ska bli ett spännande arbete att utföra efter bästa förmåga.

Enligt tradition i denna förening har styrelsen inget möte i juli. Vi önskar er alla en härlig sommar! Vi hörs!


Hälsningar från styrelsen i Svinninge samfällighetsförening 

Protokoll för Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) Årsstämma 2022 för verksamhetsår 2021 den 16/6 2022.

1.       Stämmans öppnande.   Johannes Videhult hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2.       Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslut: Mötesordförande Marianne Martin, Mötessekreterare Kent Norström

3.       Val av två justeringsmän och rösträknare.
Beslut: Wilhelm Palm, Tommy Svensson

4.       Fastställande av röstlängd.
52 närvarande samt 13 fullmakter

5.       Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
Beslut: Stämman svarade ja på detta.

6.       Fastställande av dagordning.
Beslut: Efter förslag från Mats Harms Ringdahl att flytta punkterna 10 till 12 till efter punkt 14 då detta gäller hamnen som skulle diskuteras. Vi ska även få ett förtydligande av det PM som advokatbyrån  Astra gällande samfällighetens befogenheter av representanten Nano.
Dessa ändringar godkändes av stämman.

7.       Styrelsens verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning för 2021.
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen efter att de synpunkter som uppkom kring det som redovisats som skuld samt det överskott på ca 500 tusen kollas upp av Johannes, detta läggs ut på hemsidan.

8.       Revisionsberättelse för 2021. (Marie Bråberg har skrivet under revisionsberättelsen men av praktiska skäl fick man ej med detta i utskicket till stämman).
Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

     13.    Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan, debiteringslängd och budget för 2022.
 Beslut: Stämman röstade om varje del för sig och godkände samtliga.

     14.    Val av styrelse för 2022 (se valberedningens förslag)

              A, Val av ordförande: Marianne Martin

              B, Val av styrelse ledamöter och suppleanter: Ledamöter: Claes Lange 1 år.
                   Håkan Karlsson  2 år, Oskar Öberg 2år, Ulrika Håkansson 2år.c
                   Suppleanter: Kauko Rantanen 1 år, Peter Dahlkvist 1 år.

               C.  Val  av revisorer och revisorssuppleant: Extern revisor Lotta Berntsson, Intern revisor      
                     Johannes Videhult      Revisorssuppleant är vakant
                     ( Vid röstning kring internrevisor var 30 för och 13 emot)

               D. Val av ledamöter i valnämnd: Johan Roger Roos, Ia Nyström

               E. Beslut om arvoden till 2022 års styrelse samt revisorer.
 Beslut: Stämman godtog styrelsen förslag på  64 000 kr.
                (vid punkt 14 hade 2 medlemmar lämnat mötet vilket påverkade röstlängden)
 
10.   Inkomna motioner ( se bilaga motion 1 och 2)
Beslut: Stämman avslår motionerna med hänvisning till samfällighetens uppdrag och att dessa går utanför deras mandat. Man beslutade också enligt Mats Harms Ringdahls förslag att den nya styrelsen skall starta ett samarbete med den Ekonomiska föreningen hamnen om hur detta ska bedrivas i framtiden och hur den uppkomna miljöskulden ska hanteras.
 
11.   Representanten från advokatbyrån Astra (Nano) beskrev det PM som gått ut och hur man skall som samfällighet måste agera när det gäller hamnen. Eftersom den förrättning som gäller samfälligheten inte gäller hamnen kan heller inte samfälligheten fatta några beslut vad gäller hamnen. Det finns inget i förrättningen eller i stadgarna som medger att samfälligheten ska bedriva någon form av båt verksamhet. Detsamma gäller för trivselaktiviteter såsom Midsommar, Valborg mm.

För att samfälligheten ska kunna få rådighet över vad som sker med hamnen kan en lösning vara en ny förrättning görs av av lantmäteriet. Eftersom det är samfälligheten som äger marken och har uppdragit åt den Ekonomiska föreningen att bedriva hamnverksamheten kommer i slutändan den miljöskuld som uppstått tillfalla fastighetsägarna i samfälligheten.

Beslut: Stämman uppdrog till den nya styrelsen att enligt Mats förslag under punkt 10 att utreda frågan närmare och kalla till ett möte där en ny förrättning diskuteras och hur miljöskulden ska hanteras i samråd med den Ekonomiska föreningen som enda punkt. När detta är utrett kalla till en extra stämma för beslut.

12.   Beslut om arrendeförfrågan av uppförande av telemast på utkiksberget.
Beslut: Stämman sade nej till förfrågan.

       15. Övriga ärenden.
              A, Beslut om tid och plats protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
 Beslut: Protokollet skall finnas tillgängligt den 30/6 på hemsidan samt på anslagstavlan
                               vid Lotsvägen.

       16. Stämmans avslutande: Marianne tackade deltagarna och avslutade stämman.
 
 
 
 
 
Ordförande Marianne Martin                               Mötessekreterare  Kent Norström
 
 
 
 
 
Justerare:              Wilhelm Palm                          Tommy Svensson


Fråga från årsmötet 16/6 angående balansräkningsposter

Kortfristiga skulder 150000kr är den kortfristiga delen av lånet som amorteras under de närmaste 12 månaderna
Upplupnakostnader 120632kr är styrelsearvoden,bokslut, revision, ränta nordea,och elavgift.

 


2022 Årsmöte


Protokoll från årsmötet (2021)

2022-04-12


Utlåtande från Advokatbyrå

Styrelsen har hamnat i diskussioner om att Samfällighetsföreningen måste spendera
pengar på saker som inte ligger inom anläggningsbesluten, så som att hjälpa den
ekonomiska föreningen med saneringen, anorda midsommarfirande investera i ute
gym mm. Styrelsen har då kritiserats för sin ovilja.

För att förstå och få klarhet i ägarförhållanden, andelsbevis och vad som samfälligheten har rätt att göra, har vi tagit hjälp av en Advokatfirma med specialkompetens inom mark och samfälligheter.

Vi har den 31/3 fått följande pm av dem.

2022-04-05


SVSF Årsmöte 2021 - Nytt datum

2022-03-22


Förtydligande kring andelsbevis och andelsägande i vår hamn.

Vi ses!

2021-12-08


5G-telemast på Utsiktsberget

Vi i Styrelsen vill veta hur du ställer dig till att det byggs en 42 meter hög 5G-telemast på Utsiktsberget. 

”Historik” Bygglovsenheten Österåker beviljade 2019 företaget bygglov på samma plats för en lägre mast. Detta överklagades av några närboende ända upp till Mark och Miljödomstolen som dock avslog överklagandet. Bygglovet har vunnit laga kraft. SvSF fick aldrig som markägare någon fråga från kommunen eller företaget att godkänna bygglovsansökan vilket är ett krav. Vi utreder nu varför bygglovet kunde ges utan detta tillstånd. Den nya ansökan gäller en höjning av masten och nytt utförande.
Den 15/10 mottog Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) en ”grannförfrågan” från Österåkers kommun gällande nybyggnad av mast på fastigheten Svinninge 7:6 med begäran att lämna ett svar senast den 22/10. Styrelsen begärde och fick förlängd svarstid till den 15/11 då våra medlemmar måste få tillfälle att yttra sig.

Samtidigt ställde vi ett antal frågor till bygglovsenheten som redovisas nedan.

1.       Enligt bygglovsansökan skall tornet placeras på den högst belägna punkten i vårt grönområde. Denna plats kallas utsiktsberget då man där har en vidsträckt utsikt över Svinningeviken och bort mot Hackstabacken. Det är den plats där Svinningeborna av tradition firar gökotta och den mest populära platsen för utflykter och picknickar pga. sin vackra utsikt och typiska skärgårdsskog. Detta framgår med all tydlighet av de vältrampade stigar som leder till platsen. Den 45 meter höga tornet och ett servicehus kommer att förhindra våra medlemmars möjlighet att använda ett värdefullt rekreationsområde.
 
2.       I frågor av stort miljövärde skall alternativa förslag presenteras, styrelsen begär att bygglovsenheten efterfrågar och redovisar dessa.
 
3.       Av bygglovshandlingarna vi erhållit så framgår det inte hur elförsörjning skall ordnas.
 
4.       Kommer någon mark runt masten att spärras av pga risk för nedisning vintertid och skador från nedfallande isklumpar?
 
5.       Det redovisas inte hur service personal/fordon skall ta sig till masten.
 
Utbyggnad av telenätet är en angelägen och samhällsnyttig funktion och telemasterna måste placeras någonstans. Styrelsen anser dock att bygglovsansökan har allvarliga brister då alternativa placeringar inte redovisas, vidare så anser vi att den påverkan som masten kommer att ha på vår närmiljö inte redovisats fullständigt.
 
En mycket väsentlig del är acceptansen hos de boende/markägarna och vi ber därför att du svarar på frågan om ni tycker att Svinninge samfällighet ska acceptera bygglovet för masten på vårt natur/grönområde Svinninge 7:6.

Vi har ett möte om detta på tisdag. Kontakta styrelsen med dina synpunkter via hemsidan HÄR.

Klicka på bilden för att se den i större format. 

2021-11-08

Förslag till skötsel av samfälld mark med ekologiska förtecken

Se nedan PDF med förslag till skötsel av samfälld mark med ekologiska förtecken.