Protkoll extrastamma 2022

Protokoll över extra årsmöte i Svinninge samfällighetsförening
14 december 2022.

 1. Stämmans öppnande.
  Beslut: Marianne Martin, ordförande, öppnade mötet
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare:
  Beslut: Som mötesordförande valdes Marianne Martin, som mötessekreterare valdes Håkan Karlsson.
 3. Val av justeringsmän
  Beslut: Som justerare valdes Mats Harms-Ringdahl samt Caroline Essebro.
 4. Fastställande av röstlängd:
  Beslut: 21 röstberättigande, varav 1 fullmakt.
 5. Stämmans behöriga utlysning.
  Beslut: Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
 6. Fastställande av dagordning.
  Beslut: Stämman godkände dagordningen.
 7. Ordföranden informerade hur styrelsen hanterat det av styrelsen övertagna ärendet, gällande bygget av radio/telemast.

  Ordföranden överlämnade ordet till Mats Harms-Ringdahl, som varit med i den avgående styrelsen och som skulle redogöra för de olika turerna i ärendet.

  Mats redogjorde kortfattat för den bakomliggande historiken samt för det bygglov som OneTower har erhållit med avsikt att bygga en telemast och ett teknikskåp. Vidare så beskrevs det förslag till arrendeavtal som OneTover vill teckna med SvSF. Efter detta så följde en diskussion och styrelsen redogjorde för vilka punkter i förslaget man avser att yrka på förändringar, bland annat ersättningsnivån, arrendets omfattning samt att avtalet skall innehålla skrivningar om att väg ej skall anläggas till tornet. Den presentation som Mats föredrog går att läsa på samfällighetens hemsida (www-svinninge.com). 
 8. Styrelsen ställde frågan till stämman om Styrelsen fick förtroendet att slutföra förhandlingar med företaget, samt att upprätta ett arrendeavtal med företaget. Beslut: Röstning genomfördes genom handuppräckning varvid 19 godkände, under förutsättning att avtalet ej omfattar större yta än vad som sökts i bygglovet. Två fastighetsägare motsatte att samfälligheten skulle teckna ett avtal
 9. Stämman avslutades och ordförande Marianne Martin önskade alla en God Jul och Gott nytt år.

      Svinninge 15 december 2022
      Mötessekreterare: Håkan Karlsson


      Justerad den justerad den
.............................................. ......................................................
          Mats Harms-Ringdahl                                                                 Caroline Essebro

Etiketter: styrelsen