Aktuellt

Påminnelse om parkering.

Sista tiden så har parkeringen varit full med bilar samt att man har parkerat på vägen ner. Vi ber att alla som ska ut med sin båt parkera inne på slipområdet. Detta så att utrycknings fordon inte ska få propblem att komma ner vid en ev olycka.

Styrelsen

 

Dags för båtbottentvätt.
 

Nu är det tid att boka tvätt av båtbotten. Föreningen erbjuder nu sina medlemmar att ta upp båten för en rengöring av skrovet från beväxning som kan ha fastnat.
Priset är reducerat från ordinarie upp- och sjösättningspriset.
Förnärvarande 500 kr per båt och tvättningstillfälle.
För att vi ska kunna redovisa vår reningsfilteranläggning för ansvarig myndighet så måste det vara personal från föreningen med.
Vi tillhandahåller 2st högtryckstvättar som man kan använda.
För att boka tid så kontakta Weikko.
Telefon nr 0707 273 274. Använd helst sms.

 
Hälsningar
Styrelsen.

På förekommen anledning


Det har förekommit/förekommer att tilldelad båtplats lånats ut, detta är inte tillåtet. I hamnordningen under pkt 9 står skrivet ..... båtplatsen är personlig och gäller endast för båt som står i ansökningshandlingen.
Platsen kan för enstaka dag/dagar, med tillstånd av hamnkaptenen, lånas ut.

 

Lås alltid grindarna till bryggorna. 

I dag på em. den 29/7, observerade en båtägare två personer som gick omkring i hamnen och fotograferade båtar, när båtägaren försökte prata med dem för att utröna vad deras syfte var med fotograferingen, tog de sin tillflykt upp i skogen. Båtägaren uppfattade så mycket att de var utlänningar, men vilket språk de talade kunde inte båtägaren uppfatta.

Enligt båtägaren misstänkte han att det vara någon form av rekognosering som personerna höll på med, detta eftersom de tog sin tillflykt upp i skogen och inte ville tala med båtägaren. 
I skrivande stund är signalement okänt.

 

Med anledning av lek i mastkranen har den blivit låst.

Mastkranen är enbart till för masta på/av.

Vid behov av använding för ovan nämda ändamål kontakta slipförmannen eller hamnkaptenen.


All använding av mastkranen sker helt på egen risk. 

Protokollet från årsmötet ligger nu uppe på hemsidan.
Gå in på Hamnen/ dokument/ årsmöte 2020

Hälsningar
Styrelsen

 

2020.

Det har meddelats att båtar har blivit utsatt för stöldförsök samt stöld.
 
Ett försök har gjorts att bryta loss en badbrygg från en båt, vilket orsakat skada på både båten och badbryggan.

Någon/några har tillgripit åror från en roddbåt.

En vattensalng har försvunnit från brygga B.

Var observant på vilka som rör sig på bryggorna.

Lås alltid grindarna.

Kallelse till årsmöte 2020 06 29

Ekonomiska Föreningen Svinninge Samfällighet Hamn              

Vi kommer att vara utomhus på fotbolls planen.
Tid kl.  19 00 . Vid dåligt väder så flyttas mötet till den 30 Juni samma tid
 

Årsmöteshandlingar finns tillgängligt den 21 juni på www.svinninge.com
Gå vidare till Hamnen samt Dokument.
Var noga med att läsa handlingar i förväg och dra ut dem i pappersformat om ni önskar det

Medlem kan enligt nya regler ha flera fullmakter.
Pga pandemin så är vi tacksamma om ni kommer en medlem per fastighet  
 

Viktiga punkter från dagordning.

- Debiterings längder

- Sanering av slipområdet samt finansiering av denna.


Styrelsen har haft pandemin i åtanke men vikten att få fastställa debiterings längd är viktig.
Detta för att vi ska få en finansieringen av saneringen som ska göras på slipområdet.
Tänk på att håll avstånd och ta med egen handsprit och något att sitta på om så behövs.

Styrelsen för SvSH hälsar alla sina medlemmar välkomna.

Föreläggande Österåkers kommun

Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighet Hamn (SvSH) har fått ett förläggande om åtgärdsplan och upprättande av egenkontrollplan. (finns under fliken dokument).

Den innebär kortfattat:

  • Att senast 31 maj 2020, inkomma med skriftlig egenkontrollplan vars syfte är att minska framtida föroreningsbelastning av båtbottenfärger till mark och vatten.
  • Att senast 31 december inkomma med saneringsanmälan och följande åtgärdsplan.
  • Att anmälda saneringsåtgärder ska vara genomförda och redovisade senast 21 december 2024
Styrelsen avser att starta en projektgrupp, som ska ta fram ett åtgärdsprogram hur planering – sanering - samt genomförande av uppläggningsområdet bör ske.


Därför söker vi nu medlemmar som känner att de kan bidra till denna projektgrupp.

Vi önskar att gruppen ska bestå av personer som har vana att driva projekt och kommunicera med kommunen. Vidare ha ekonomisk kunskap för beräkning av kostnader och komma med en finansieringsplan. Vore även bra om det finns någon med erfarenhet av markarbeten.

Projektgruppen bör innehålla 4–5 personer, så arbetsbelastningen inte blir betungande.
Vi räknar med att arvode kommer att utbetalas för denna projektgrupp.
 
Styrelsen 2020-02-09  

Grind sönderklipp mot natten den 7 februari

Hamnkapten fick informationen av en observant medlem under fredagen.
Vi rekommenderar båtägarna att kontrollera sina båtar.
Informera slipförmannen eller hamnkaptenen ifall stöld har förekommit.
Styrelsen 2020-02-08

Sjösättning våren 2020

Sjösättning våren 2020 kommer att påbörjas sista helgen i april och fortgå fyra veckor framåt.

Om önskemål om sjösättning efter "ordinarie" sjösättningstid, kommer en förhöjd avgift att debiteras.

Nytt för i år är att man bokar sin sjösättning/upptagning via SvSH:s hemsida. Under fliken sjösättning/upptagning kommer man att kunna logga in på bokningssidan och där bestämma vilken dag och tid som passar.

Logga in gör man med hjälp av kundnummret och efternamnet. Kundnummret står på fakturan.

För kännedom kommer alla personuppgifter och båtdata att hamna i ett av SvSH:s upprättat register.

Syftet med registret är att SvSH skall ha uppgifter om båtplats, båtstorlek samt vem som skall faktureras. I och med uppsägning av plats/medlemsskap i SvSH kommer alla data att raderas. Inga personuppgifter kommer att lämnas till 3:e man.
 

Registret/persondata hanteras enligt GDPR:s regelverk.

I väntan på våren, se till båten med jämna mellanrum, så täckningen fortfarande är hel och på plats.

Kassören meddelar att fakturor för vinterplats kommer att skickas ut senare delen av januari 2020 .

Plan inför en sanering av slipområdet.

Den 9 april 2018 fastställde årsstämman för SvSH nya miljöförskrifter. Syftet är att vi skall ha en giftfri hamn 2020. Det betyder att inga miljö eller hälsofarliga ämnen skall spridas till mark eller vatten från båtverksamheten i hamnområdet.
På grund av många års användande av giftiga bottenfärger med metaller och Biocider så är det uppmätt att slipområdet idag är mycket förorenat.

Ett föreläggande om sanering har kommit från Österåkers kommun.

Följande regler kommer att gälla inom slipområdet och hamnen från årsskiftet 2019/2020 och skall respekteras av alla.

Punkt:


1.      Inga båtar får nymålas / bättrings målas med självpolerande färgen. Den som har gjort detta kommer ej att få hjälp med sjösättning eller torrsättning.

2.      Alla som ska rengöra sin utsida av skrovet måste använda spolplattan.

3.      All borttagning av bottenfärger skall anmälas till Slipförmannen innan start, så vi säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Hur man ska genomföra borttagning kommer även att beskrivas i miljöföreskrifterna.

Styrelsen kommer att besluta vilka färger som får användas. Dessa kommer listas i uppdaterad miljöföreskrift och på hemsidan.
 
Styrelsen för SvSH 2019-12-03

För kännedom;

Någon "egendomsutjämnare" har klippt upp nätet på grinden in till slipområdet, natten mellan den 6/2 och 7/2.    Kontroller om något försvunnit, tillgipits från er båt. Var vänlig meddela slipförmannen eller hamnkaptenen i förekommande fall.