Aktuellt

Årsmöte framflyttat pga coronaviruset

Vi har nu tagit beslutet att flytta fram årsmötet 2020 till ett obestämt datum p.g.a. den rådande situationen med corona.

Styrelsen återkommer med ett nytt datum längre fram.  

2020-03-18

Kallelse till årsmöte 2020 03 24

Ekonomiska Föreningen Svinninge Samfällighet Hamn              

Klubbhuset Seglarvägen

Tid kl.  19 30

           

Årsmöteshandlingar finns tillgängligt den 9 mars på www.svinninge.com

Gå vidare till Hamnen samt Dokument.

Viktiga punkter från dagordning.

- Debiterings längder

- Sanering av slipområdet samt finansiering av denna.

Styrelsen för SvSH hälsar alla sina medlemmar välkomna.

                                              Välkomna

2020.

Föreläggande Österåkers kommun

Ekonomiska föreningen Svinninge Samfällighet Hamn (SvSH) har fått ett förläggande om åtgärdsplan och upprättande av egenkontrollplan. (finns under fliken dokument).

Den innebär kortfattat:

  • Att senast 31 maj 2020, inkomma med skriftlig egenkontrollplan vars syfte är att minska framtida föroreningsbelastning av båtbottenfärger till mark och vatten.
  • Att senast 31 december inkomma med saneringsanmälan och följande åtgärdsplan.
  • Att anmälda saneringsåtgärder ska vara genomförda och redovisade senast 21 december 2024
Styrelsen avser att starta en projektgrupp, som ska ta fram ett åtgärdsprogram hur planering – sanering - samt genomförande av uppläggningsområdet bör ske.


Därför söker vi nu medlemmar som känner att de kan bidra till denna projektgrupp.

Vi önskar att gruppen ska bestå av personer som har vana att driva projekt och kommunicera med kommunen. Vidare ha ekonomisk kunskap för beräkning av kostnader och komma med en finansieringsplan. Vore även bra om det finns någon med erfarenhet av markarbeten.

Projektgruppen bör innehålla 4–5 personer, så arbetsbelastningen inte blir betungande.
Vi räknar med att arvode kommer att utbetalas för denna projektgrupp.
 
Styrelsen 2020-02-09  

Grind sönderklipp mot natten den 7 februari

Hamnkapten fick informationen av en observant medlem under fredagen.
Vi rekommenderar båtägarna att kontrollera sina båtar.
Informera slipförmannen eller hamnkaptenen ifall stöld har förekommit.
Styrelsen 2020-02-08

Sjösättning våren 2020

Sjösättning våren 2020 kommer att påbörjas sista helgen i april och fortgå fyra veckor framåt.

Om önskemål om sjösättning efter "ordinarie" sjösättningstid, kommer en förhöjd avgift att debiteras.

Nytt för i år är att man bokar sin sjösättning/upptagning via SvSH:s hemsida. Under fliken sjösättning/upptagning kommer man att kunna logga in på bokningssidan och där bestämma vilken dag och tid som passar.

Logga in gör man med hjälp av kundnummret och efternamnet. Kundnummret står på fakturan.

För kännedom kommer alla personuppgifter och båtdata att hamna i ett av SvSH:s upprättat register.

Syftet med registret är att SvSH skall ha uppgifter om båtplats, båtstorlek samt vem som skall faktureras. I och med uppsägning av plats/medlemsskap i SvSH kommer alla data att raderas. Inga personuppgifter kommer att lämnas till 3:e man.
 

Registret/persondata hanteras enligt GDPR:s regelverk.

I väntan på våren, se till båten med jämna mellanrum, så täckningen fortfarande är hel och på plats.

Kassören meddelar att fakturor för vinterplats kommer att skickas ut senare delen av januari 2020 .

Plan inför en sanering av slipområdet.

Den 9 april 2018 fastställde årsstämman för SvSH nya miljöförskrifter. Syftet är att vi skall ha en giftfri hamn 2020. Det betyder att inga miljö eller hälsofarliga ämnen skall spridas till mark eller vatten från båtverksamheten i hamnområdet.
På grund av många års användande av giftiga bottenfärger med metaller och Biocider så är det uppmätt att slipområdet idag är mycket förorenat.

Ett föreläggande om sanering har kommit från Österåkers kommun.

Följande regler kommer att gälla inom slipområdet och hamnen från årsskiftet 2019/2020 och skall respekteras av alla.

Punkt:


1.      Inga båtar får nymålas / bättrings målas med självpolerande färgen. Den som har gjort detta kommer ej att få hjälp med sjösättning eller torrsättning.

2.      Alla som ska rengöra sin utsida av skrovet måste använda spolplattan.

3.      All borttagning av bottenfärger skall anmälas till Slipförmannen innan start, så vi säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Hur man ska genomföra borttagning kommer även att beskrivas i miljöföreskrifterna.

Styrelsen kommer att besluta vilka färger som får användas. Dessa kommer listas i uppdaterad miljöföreskrift och på hemsidan.
 
Styrelsen för SvSH 2019-12-03

För kännedom;

Någon "egendomsutjämnare" har klippt upp nätet på grinden in till slipområdet, natten mellan den 6/2 och 7/2.    Kontroller om något försvunnit, tillgipits från er båt. Var vänlig meddela slipförmannen eller hamnkaptenen i förekommande fall.