2022

Protokoll över extra årsmöte i Svinninge samfällighetsförening
14 december 2022.

 1. Stämmans öppnande.
  Beslut: Marianne Martin, ordförande, öppnade mötet
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare:
  Beslut: Som mötesordförande valdes Marianne Martin, som mötessekreterare valdes Håkan Karlsson.
 3. Val av justeringsmän
  Beslut: Som justerare valdes Mats Harms-Ringdahl samt Caroline Essebro.
 4. Fastställande av röstlängd:
  Beslut: 21 röstberättigande, varav 1 fullmakt.
 5. Stämmans behöriga utlysning.
  Beslut: Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.
 6. Fastställande av dagordning.
  Beslut: Stämman godkände dagordningen.
 7. Ordföranden informerade hur styrelsen hanterat det av styrelsen övertagna ärendet, gällande bygget av radio/telemast.

  Ordföranden överlämnade ordet till Mats Harms-Ringdahl, som varit med i den avgående styrelsen och som skulle redogöra för de olika turerna i ärendet.

  Mats redogjorde kortfattat för den bakomliggande historiken samt för det bygglov som OneTower har erhållit med avsikt att bygga en telemast och ett teknikskåp. Vidare så beskrevs det förslag till arrendeavtal som OneTover vill teckna med SvSF. Efter detta så följde en diskussion och styrelsen redogjorde för vilka punkter i förslaget man avser att yrka på förändringar, bland annat ersättningsnivån, arrendets omfattning samt att avtalet skall innehålla skrivningar om att väg ej skall anläggas till tornet. Den presentation som Mats föredrog går att läsa på samfällighetens hemsida (www-svinninge.com). 
 8. Styrelsen ställde frågan till stämman om Styrelsen fick förtroendet att slutföra förhandlingar med företaget, samt att upprätta ett arrendeavtal med företaget. Beslut: Röstning genomfördes genom handuppräckning varvid 19 godkände, under förutsättning att avtalet ej omfattar större yta än vad som sökts i bygglovet. Två fastighetsägare motsatte att samfälligheten skulle teckna ett avtal
 9. Stämman avslutades och ordförande Marianne Martin önskade alla en God Jul och Gott nytt år.

      Svinninge 15 december 2022
      Mötessekreterare: Håkan Karlsson


      Justerad den justerad den
.............................................. ......................................................
          Mats Harms-Ringdahl                                                                 Caroline Essebro

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Hej alla medlemmar!

Styrelsen vill tacka alla som varit behjälpliga med vårt arbete att få ordning på våra medlemsavgifter. Den andra årliga avgiften kommer att skickas ut i november 2022. Vi kan inte skicka ut den förrän efter aktivitetsdagen.

Om ni inte får den räkningen är vi tacksamma om ni hör av er till oss.

Häromdagen träffade jag, Marianne Martin och Mats Harms Ringdahl en företrädare för tele-mast firman. Vi gick upp till den avsedda platsen för masten. Vi ställde många frågor och har nu för avsikt att juridiskt gå igenom handlingarna, för att därefter redovisa till er medlemmar vad som föreligger.

Det kommer att ske med ett extra årsmöte, troligen i slutet av november.
Vi lyckades förhandla oss fram till ytterligare tid till 31 januari 2023.
Om vi därefter inte kommer fram till ett avtal, kommer de att gå till rättegång emot oss.

Hör gärna av er till oss med tankar och funderingar.

Det går även att gratis begära ut handlingarna för bygglovet från bygglovsenheten i Österåker, för de som så önskar.

Styrelsen vill även påminna om aktivitets dagen den 15 oktober kl.0900-1200 för de som kan och har möjlighet.


Trevlig helg! Styrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

MEDLEMSAVGIFT

På senaste styrelsemötet framgick att det fortfarande är 33 stycken som ännu inte betalat medlemsavgiften, oaktat att påminnelse sänts ut till berörda. Ytterligare en påminnelse kommer att sändas ut, denna gång kommer en förseningsavgift att läggas till. Ej betalda medlemsavgifterna kommer överlämnas till kronofogdemyndigheten för vidare handläggning.

Styrelsen 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Hej alla medlemmar!

Sedan en tid tillbaka har vi rensat upp det lilla huset på bryggan. Där kan man nu sitta inomhus några stycken vid behov.

Just nu finns det ingen bokningskalender upplagd för detta. Tillsvidare får ni godta att först till kvarn gäller.

Hälsningar Styrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Uthyrning av klubbhuset

Till de som hyr klubbhuset måste ansvara för sophanteringen, alltså ta med soporna hem.

Det är inte tillåtet att slänga soporna inom hamnområdet.

Läs hela inlägget »
Etiketter: klubbhuset

Hej alla medlemmar!

Nu har vi i nya styrelsen haft vårt första styrelsemöte och därmed konstituerat oss. Vi har nu som prioritet att ordna med banken så vi får tillgång till samfällighetens konton. Vi har även tagit kontakt med Anna Lena Lundin som ska hjälpa oss med bokföringen.

Vi har delat upp oss inom olika ansvarsområden. Det är mycket att gå igenom av det underlag som finns men det ska bli ett spännande arbete att utföra efter bästa förmåga.

Enligt tradition i denna förening har styrelsen inget möte i juli. Vi önskar er alla en härlig sommar! Vi hörs!

Hälsningar från styrelsen i Svinninge samfällighetsförening 

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Fråga från årsmötet 16/6 angående balansräkningsposter

Kortfristiga skulder 150000kr är den kortfristiga delen av lånet som amorteras under de närmaste 12 månaderna.
Upplupnakostnader 120632kr är styrelsearvoden,bokslut, revision, ränta nordea,och elavgift.

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Protokoll för Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) Årsstämma 2022 för verksamhetsår 2021 den 16/6 2022

1.       Stämmans öppnande.   Johannes Videhult hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2.       Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslut: Mötesordförande Marianne Martin, Mötessekreterare Kent Norström

3.       Val av två justeringsmän och rösträknare.
Beslut: Wilhelm Palm, Tommy Svensson

4.       Fastställande av röstlängd.
52 närvarande samt 13 fullmakter

5.       Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
Beslut: Stämman svarade ja på detta.

6.       Fastställande av dagordning.
Beslut: Efter förslag från Mats Harms Ringdahl att flytta punkterna 10 till 12 till efter punkt 14 då detta gäller hamnen som skulle diskuteras. Vi ska även få ett förtydligande av det PM som advokatbyrån  Astra gällande samfällighetens befogenheter av representanten Nano.
Dessa ändringar godkändes av stämman.

7.       Styrelsens verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning för 2021.
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen efter att de synpunkter som uppkom kring det som redovisats som skuld samt det överskott på ca 500 tusen kollas upp av Johannes, detta läggs ut på hemsidan.

8.       Revisionsberättelse för 2021. (Marie Bråberg har skrivet under revisionsberättelsen men av praktiska skäl fick man ej med detta i utskicket till stämman).
Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

     13.    Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan, debiteringslängd och budget för 2022.
 Beslut: Stämman röstade om varje del för sig och godkände samtliga.

     14.    Val av styrelse för 2022 (se valberedningens förslag)

              A, Val av ordförande: Marianne Martin

              B, Val av styrelse ledamöter och suppleanter: Ledamöter: Claes Lange 1 år.
                   Håkan Karlsson  2 år, Oskar Öberg 2år, Ulrika Håkansson 2år.c
                   Suppleanter: Kauko Rantanen 1 år, Peter Dahlkvist 1 år.

            
              C.  Val  av revisorer och revisorssuppleant: Extern revisor Lotta Berntsson,
                    intern revisor        Johannes Videhult      Revisorssuppleant är vakant

                     ( Vid röstning kring internrevisor var 30 för och 13 emot)

               D. Val av ledamöter i valnämnd: Johan Roger Roos, Ia Nyström

               E. Beslut om arvoden till 2022 års styrelse samt revisorer.
 Beslut: Stämman godtog styrelsen förslag på  64 000 kr.
                (vid punkt 14 hade 2 medlemmar lämnat mötet vilket påverkade röstlängden)
 
10.   Inkomna motioner ( se bilaga motion 1 och 2)
Beslut: Stämman avslår motionerna med hänvisning till samfällighetens uppdrag och att dessa går utanför deras mandat. Man beslutade också enligt Mats Harms Ringdahls förslag att den nya styrelsen skall starta ett samarbete med den Ekonomiska föreningen hamnen om hur detta ska bedrivas i framtiden och hur den uppkomna miljöskulden ska hanteras.
 
11.   Representanten från advokatbyrån Astra (Nano) beskrev det PM som gått ut och hur man skall som samfällighet måste agera när det gäller hamnen. Eftersom den förrättning som gäller samfälligheten inte gäller hamnen kan heller inte samfälligheten fatta några beslut vad gäller hamnen. Det finns inget i förrättningen eller i stadgarna som medger att samfälligheten ska bedriva någon form av båt verksamhet. Detsamma gäller för trivselaktiviteter såsom Midsommar, Valborg mm.

För att samfälligheten ska kunna få rådighet över vad som sker med hamnen kan en lösning vara en ny förrättning görs av av lantmäteriet. Eftersom det är samfälligheten som äger marken och har uppdragit åt den Ekonomiska föreningen att bedriva hamnverksamheten kommer i slutändan den miljöskuld som uppstått tillfalla fastighetsägarna i samfälligheten.

Beslut: Stämman uppdrog till den nya styrelsen att enligt Mats förslag under punkt 10 att utreda frågan närmare och kalla till ett möte där en ny förrättning diskuteras och hur miljöskulden ska hanteras i samråd med den Ekonomiska föreningen som enda punkt. När detta är utrett kalla till en extra stämma för beslut.

12.   Beslut om arrendeförfrågan av uppförande av telemast på utkiksberget.
Beslut: Stämman sade nej till förfrågan.

       15. Övriga ärenden.
              A, Beslut om tid och plats protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
 Beslut: Protokollet skall finnas tillgängligt den 30/6 på hemsidan samt på anslagstavlan
                               vid Lotsvägen.

       16. Stämmans avslutande: Marianne tackade deltagarna och avslutade stämman.
 
 
 
 
 
Ordförande Marianne Martin                               Mötessekreterare  Kent Norström
 
 
 
 
 
Justerare:              Wilhelm Palm                          Tommy Svensson

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Protokoll från årsmötet (2021)

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen

Styrelsen har hamnat i diskussioner om att Samfällighetsföreningen måste spendera
pengar på saker som inte ligger inom anläggningsbesluten, så som att hjälpa den
ekonomiska föreningen med saneringen, anorda midsommarfirande investera i ute
gym mm. Styrelsen har då kritiserats för sin ovilja.

För att förstå och få klarhet i ägarförhållanden, andelsbevis och vad som samfälligheten har rätt att göra, har vi tagit hjälp av en Advokatfirma med specialkompetens inom mark och samfälligheter.

Vi har den 31/3 fått följande pm av dem.

Läs hela inlägget »
Etiketter: styrelsen


Länkar