Protokoll årsstämma 2022-06-16

Protokoll för Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) Årsstämma 2022 för verksamhetsår 2021 den 16/6 2022

1.       Stämmans öppnande.   Johannes Videhult hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2.       Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslut: Mötesordförande Marianne Martin, Mötessekreterare Kent Norström

3.       Val av två justeringsmän och rösträknare.
Beslut: Wilhelm Palm, Tommy Svensson

4.       Fastställande av röstlängd.
52 närvarande samt 13 fullmakter

5.       Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
Beslut: Stämman svarade ja på detta.

6.       Fastställande av dagordning.
Beslut: Efter förslag från Mats Harms Ringdahl att flytta punkterna 10 till 12 till efter punkt 14 då detta gäller hamnen som skulle diskuteras. Vi ska även få ett förtydligande av det PM som advokatbyrån  Astra gällande samfällighetens befogenheter av representanten Nano.
Dessa ändringar godkändes av stämman.

7.       Styrelsens verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning för 2021.
Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen efter att de synpunkter som uppkom kring det som redovisats som skuld samt det överskott på ca 500 tusen kollas upp av Johannes, detta läggs ut på hemsidan.

8.       Revisionsberättelse för 2021. (Marie Bråberg har skrivet under revisionsberättelsen men av praktiska skäl fick man ej med detta i utskicket till stämman).
Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

     13.    Beslut om styrelsen förslag till verksamhetsplan, debiteringslängd och budget för 2022.
 Beslut: Stämman röstade om varje del för sig och godkände samtliga.

     14.    Val av styrelse för 2022 (se valberedningens förslag)

              A, Val av ordförande: Marianne Martin

              B, Val av styrelse ledamöter och suppleanter: Ledamöter: Claes Lange 1 år.
                   Håkan Karlsson  2 år, Oskar Öberg 2år, Ulrika Håkansson 2år.c
                   Suppleanter: Kauko Rantanen 1 år, Peter Dahlkvist 1 år.

            
              C.  Val  av revisorer och revisorssuppleant: Extern revisor Lotta Berntsson,
                    intern revisor        Johannes Videhult      Revisorssuppleant är vakant

                     ( Vid röstning kring internrevisor var 30 för och 13 emot)

               D. Val av ledamöter i valnämnd: Johan Roger Roos, Ia Nyström

               E. Beslut om arvoden till 2022 års styrelse samt revisorer.
 Beslut: Stämman godtog styrelsen förslag på  64 000 kr.
                (vid punkt 14 hade 2 medlemmar lämnat mötet vilket påverkade röstlängden)
 
10.   Inkomna motioner ( se bilaga motion 1 och 2)
Beslut: Stämman avslår motionerna med hänvisning till samfällighetens uppdrag och att dessa går utanför deras mandat. Man beslutade också enligt Mats Harms Ringdahls förslag att den nya styrelsen skall starta ett samarbete med den Ekonomiska föreningen hamnen om hur detta ska bedrivas i framtiden och hur den uppkomna miljöskulden ska hanteras.
 
11.   Representanten från advokatbyrån Astra (Nano) beskrev det PM som gått ut och hur man skall som samfällighet måste agera när det gäller hamnen. Eftersom den förrättning som gäller samfälligheten inte gäller hamnen kan heller inte samfälligheten fatta några beslut vad gäller hamnen. Det finns inget i förrättningen eller i stadgarna som medger att samfälligheten ska bedriva någon form av båt verksamhet. Detsamma gäller för trivselaktiviteter såsom Midsommar, Valborg mm.

För att samfälligheten ska kunna få rådighet över vad som sker med hamnen kan en lösning vara en ny förrättning görs av av lantmäteriet. Eftersom det är samfälligheten som äger marken och har uppdragit åt den Ekonomiska föreningen att bedriva hamnverksamheten kommer i slutändan den miljöskuld som uppstått tillfalla fastighetsägarna i samfälligheten.

Beslut: Stämman uppdrog till den nya styrelsen att enligt Mats förslag under punkt 10 att utreda frågan närmare och kalla till ett möte där en ny förrättning diskuteras och hur miljöskulden ska hanteras i samråd med den Ekonomiska föreningen som enda punkt. När detta är utrett kalla till en extra stämma för beslut.

12.   Beslut om arrendeförfrågan av uppförande av telemast på utkiksberget.
Beslut: Stämman sade nej till förfrågan.

       15. Övriga ärenden.
              A, Beslut om tid och plats protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
 Beslut: Protokollet skall finnas tillgängligt den 30/6 på hemsidan samt på anslagstavlan
                               vid Lotsvägen.

       16. Stämmans avslutande: Marianne tackade deltagarna och avslutade stämman.
 
 
 
 
 
Ordförande Marianne Martin                               Mötessekreterare  Kent Norström
 
 
 
 
 
Justerare:              Wilhelm Palm                          Tommy Svensson

Etiketter: styrelsen