5g-telemast på utsiktsberget

5G-Telemast på Utsiktsberget

Vi i Styrelsen vill veta hur du ställer dig till att det byggs en 42 meter hög 5G-telemast på Utsiktsberget. 

”Historik” Bygglovsenheten Österåker beviljade 2019 företaget bygglov på samma plats för en lägre mast. Detta överklagades av några närboende ända upp till Mark och Miljödomstolen som dock avslog överklagandet. Bygglovet har vunnit laga kraft. SvSF fick aldrig som markägare någon fråga från kommunen eller företaget att godkänna bygglovsansökan vilket är ett krav. Vi utreder nu varför bygglovet kunde ges utan detta tillstånd. Den nya ansökan gäller en höjning av masten och nytt utförande.
Den 15/10 mottog Svinninge Samfällighetsförening (SvSF) en ”grannförfrågan” från Österåkers kommun gällande nybyggnad av mast på fastigheten Svinninge 7:6 med begäran att lämna ett svar senast den 22/10. Styrelsen begärde och fick förlängd svarstid till den 15/11 då våra medlemmar måste få tillfälle att yttra sig.

Samtidigt ställde vi ett antal frågor till bygglovsenheten som redovisas nedan.

1.       Enligt bygglovsansökan skall tornet placeras på den högst belägna punkten i vårt grönområde. Denna plats kallas utsiktsberget då man där har en vidsträckt utsikt över Svinningeviken och bort mot Hackstabacken. Det är den plats där Svinningeborna av tradition firar gökotta och den mest populära platsen för utflykter och picknickar pga. sin vackra utsikt och typiska skärgårdsskog. Detta framgår med all tydlighet av de vältrampade stigar som leder till platsen. Den 45 meter höga tornet och ett servicehus kommer att förhindra våra medlemmars möjlighet att använda ett värdefullt rekreationsområde.
 
2.       I frågor av stort miljövärde skall alternativa förslag presenteras, styrelsen begär att bygglovsenheten efterfrågar och redovisar dessa.
 
3.       Av bygglovshandlingarna vi erhållit så framgår det inte hur elförsörjning skall ordnas.
 
4.       Kommer någon mark runt masten att spärras av pga risk för nedisning vintertid och skador från nedfallande isklumpar?
 
5.       Det redovisas inte hur service personal/fordon skall ta sig till masten.
 
Utbyggnad av telenätet är en angelägen och samhällsnyttig funktion och telemasterna måste placeras någonstans. Styrelsen anser dock att bygglovsansökan har allvarliga brister då alternativa placeringar inte redovisas, vidare så anser vi att den påverkan som masten kommer att ha på vår närmiljö inte redovisats fullständigt.
 
En mycket väsentlig del är acceptansen hos de boende/markägarna och vi ber därför att du svarar på frågan om ni tycker att Svinninge samfällighet ska acceptera bygglovet för masten på vårt natur/grönområde Svinninge 7:6.

Vi har ett möte om detta på tisdag. Kontakta styrelsen med dina synpunkter via hemsidan HÄR.

Etiketter: styrelsen projekt