Vår förening

Handlingar Extra stämma 14 december 2022
 

Svinninge Samfällighets Förening 
Kallelse till extra årsmöte   2023-12-14 
kl. 18.30  i Klubbhuset vid hamnen i Svinninge
.

DAGORDNING

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Närvarolista.
4. Årsmötets stadgeenligt utlyst.
5. Val av ordförande för extra årsmötet.
6. Val av sekreterare för extra årsmötet.
7. Val av två justerare, tillika rösträknare.
8. Telemast, arrende avtal eller inte.
9. Övriga frågor.
10. Protokoll kommer att finnas tillgängligt på Samfällighetens anslagstavla (Lotsvägen/Skeparvägen) samt på hemsidan senast 28 dec. -22.
11. Årsmötets avslutning.


Sammankallande Ordförande Marianne Martin
 

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Information inför SvSFs extra stämma den 14/12 2022

Styrelsen beskriver nedan processen som lett fram till att företaget One Tower har fått bygglov för uppförandet av en telemast med teknikskåp på Utsiktsberget beläget på vårt grönområde.
 
Ansökan om bygglov för uppförande av ett teletorn med teknikbod på vår fastighet Svinninge 7:6 inlämnades till Byggnadsnämnden i Österåkers kommun 2017. Byggnadsnämnden beslöt avslå ansökan bl.a. med motivering enligt nedan:

”Byggnadsnämnden bedömer sammantaget att föreslagen placering är olämplig då placeringen är i direkt anslutning till mark som sannolikt blir planlagd för förskola/skola och att det finns mer lämpade placeringar inom närområdet för ett teletorn.”

Ny ansökan om bygglov lämnades 2019 och gällde uppförande av telemast och teknikskåp men på en ny plats vilket beviljades av Bygglovenheten trots överklagande av såväl dåvarande styrelse som flertalet närboende fastigheter. Länsstyrelsen avslog de överklaganden som kom in. Telemastens nya placering var belägen på toppen av ”Utsiktsberget”.

Detta bygglov utnyttjades dock icke och ett förnyat bygglov inlämnades 2021 för uppförande av ett 42 m högt teletorn och ett teknikskåp placerat på samma plats. Denna ansökan beviljades av Byggnadsnämnden i november 2021. Dåvarande styrelse överklagade beslutet till Länsstyrelsen vilken dock avslog överklagandet 2022 02 15.  Styrelsen inlämnade ett överklagade av Länsstyrelsens beslut till Mark och Miljödomstolen den 24/3 dennes vilket tyvärr vara en dag försent vilket ledde till att överklagandet inte beaktades.
Bygglovet från den november 2022 har således trätt i laga kraft och kan inte längre överklagas.

One Tower har till Styrelsen lämnat förslag på ett arrendeavtal på 15 år med förslag på ersättning på 8 000 kr per år. Tecknar inte SvSF ett avtal med One Tower så medger Ledningsrättslagen (1973:1144), som är en expropriativ lagstiftning, uppförande av telemasten på bekostnad av fastighetsägares äganderätt. Detta innebär att Lantmäteriet, som är utförande myndighet, kommer att bevilja ledningsrätt vilket medför att vi inte kommer att ha några rättigheter kvar på den delen av mark som omfattas av bygglovet. Lantmäteriet anvisar oss som markägare en intrångsersättning som baseras på storleken av marken tas i anspråk samt aktuellt markvärde. Sannolikt kommer den ersättningen att vara avsevärt lägre än de 120 000 som föreslagits i arrende av One Tower.
 
Mot denna bakgrund kommer styrelsen att be om extramötets bemyndigande att förhandla och teckna avtal med One Tower. Målsättningen skall vara att öka ersättningen samt att i möjligaste mån begränsa anläggningens störande verkan på vårt grönområde.

Nedan bifogade fil visar läget där masten kommer att placeras.

Styrelsen

Hej!
Ifall man inte har möjlighet att komma på årsmöte eller extra årsmöte eller liknande kan detta exempel på fullmakt vara bra att lämna till exempelvis en granne som ska på mötet och därmed kan agera ombud åt dig. Notera att grannen bara kan vara ombud åt en extra fastighetsägare.

Styrelsen

 

Svinninge tomtområde

Vår gemensamma mark heter Svinninge 7:6 och den äger vi alla gemensamt.
Följande vägar ingår; Styrmansvägen, Seglarvägen, Strandpromenaden, Skutvägen, Skepparvägen,Fyrvägen, Styrbordsvägen, Babordsvägen, Lotsvägen, Matrosvägen, Roddarvägen, Amiralsvägen, Kommendörsvägen samt Galjonsvägen.

I Svinninge 7:6 finns även två parkeringsplatser, naturmark, bad, fotbollsplan, lekplats, förråd, föreningsstuga, båtbryggor samt båtuppläggningsplats med ramp.

Bilden visar Svinninge 7:6 område vilket är Svinninge Tomtområde

För att gemensamt sköta delar av 7:6 har vi två stycken gemensamhetsanläggningar Svinninge GA:2 och Svinninge GA:20.

Vår förening, SvinningeSamfällighetsförening, har förvaltningsuppdraget för skötseln av dessa båda gemensamhetsanläggningar. Du som fastighetsägare är automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen. Den årliga avgiften ska gå till att driva och förvalta dessa (Ga:2 och Ga20.

De innehåller enligt anläggningsbeskrivningarna följande:

GA:2 

  • Våra vägar med tillhörande diken vägtrummor och belysning.
  • Våra två parkeringsplater (den nere vid badet och den i korsningen Matrosvägen/kommendörsvägen.


GA:20

  • Våra grönområden
  • Badstranden med tillhörande brygga
  • Lekplatsen vid badet
  • Fotbollsplanen vid badet
  • Klubbhuset
Observera att samfällighetsavgiften endast kan gå till ovan nämnda punkter. 

Styrelsen

Vi i styrelsen vill tillsammans med alla oss som bor här jobba för att vårt område skall vara trevligt, tryggt och välfungerande. Vi försöker genom hemsidan att förmedla vad som är på gång.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller förslag. Du kan använda formuläret längst ner till höger på sidan.

Styrelsemedlemmar

Marianne Martin, ordförande
mariannemartin61@outlook.com

Claes Lange, ledamot - väg och miljöansvarig
claes@clange.se
 

Håkan Karlsson, ledamot

Peter Dahlkvist, suppleant

Kauko Rutanen, suppleant

Trygghet

Trygghet skapar vi tillsammans.

 I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra.

Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet.

Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet.

Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information.

I appen Trygve finns en grupp: "svinninge samfällighet" där boende i området kan dela information.

Gå gärna med i denna grupp och dela information med boende i vårt område.

Stadgar

Här hittar du Svinnge samfällighets (SvSF:s) stadgar.

Valnämnden

Inväntar nästa årsmöte

Namn
Telefon

Namn
Telefon

Dokument

Våra vägar

Våra vägar underhålls löpande efter årstid och behov och det är viktigt att alla tar sitt ansvar. Läs mer på knappen nedan och  kontakta gärna väggruppen vid synpunkter eller frågor.

Kontakt

Valnämnd:

Johan Roger Roos

Ia Nyström