Trädfällning

Trädfällning på samfällighetens mark

 

Bakgrund
Samfällighetens mark är en tillgång och en resurs för samtliga medlemmar. Målet är att grönområdena ska vara friska, och att alla ska trivas i och vara stolta över våra grönområden. För att uppnå det målet är en skötselplan upprättad, som beskriver hur grönområdena ska tas om hand på kort och lång sikt.

Det är ett faktum att våra grönområden förändras över tiden pga naturens tillväxt. Samfälligheten har i skrivande stund ingen professionell driftpartner vad gäller grönområdena, det sköter vi själva med medlemmars initiativ och medverkan (Gröna Gruppen). Pga tidsskäl är det svårt att hinna med att följa skötselplanen till 100%. Ett resultat av detta är att vissa delar av skötselplanen släpar efter i gentemot skötselplanen eftersom man väljer att prioritera de delar där flest av oss rör sig, exempelvis de strandnära områdena.

Alla medlemmar i samfälligheten har rätt att föreslå förändringar i skötselplanen genom motion till årsstämman. Förslagen införs i skötselplanen av samfällighetens styrelse efter godkännande av årsstämman.

Alla medlemmar i samfälligheten har rätt att inkomma med ansökan att göra ingrepp på grönområdena. Ansökan behandlas av samfällighetens styrelse vid ordinarie arbetsmöte.

Ingen medlem har rätt att på eget initiativ göra ingrepp på samfällighetens mark utan godkännande från samfällighetens styrelse. Överträdelser polisanmäls om grund finns till det.

 

Ansökan om trädfällning utanför den egna tomten

  • Fyll i ansökan om trädfällning som du hittar här.
  • Ansökan lämnas till innevarande års Gröna Grupp eller valfri styrelsemedlem.

 

Styrelsens förhållningssätt till utfall vid ansökan
Vid inkommen ansökan om att fälla träd utanför den egna tomten tas följande hänsyn under beaktning:

  • Hur ansökan har stöd i förhållande till skötselplanen
  • Hur berörda grannar ställer sig till fällningen

 

Bifallen ansökan förbinder ansökare att:

  • Anlita fackman för fällning inom angiven tid
  • Transportera ris och fällningsrester till av föreningen anvisad plats inom angiven tid
  • Transportera ved till föreningen anvisad plats inom angiven tid
  • Stå för kostnaden av fällning och transporter

Om ansökaren underlåter sig något av ovanstående bokar samfälligheten fackman, som betalas av ansökaren.